0

گرافیتی جرم نیست / چو ایران نباشد تن من مباد

دیدگاهی دارید؟