0

فیلم مارول ۲۰۱۹

فیلم مارول یکی از آن فیلم هایی است که به نظرم صرف سرگرمی برای سازنده و نویسنده آن مهم نبوده.

موضوع قوم سرگردان در ان به خوبی گنجانده شده.

موضوع فمینیست یا زنبانی در آن آمده است.

خصوصا صحنه هایی که در ساعت ۱:۳۰ فیلم پخش میشود که نشان دهنده مقاومت و سرسختی انسان است بسیار بسیار بر دل مینشیند

دیدگاهی دارید؟