0

من به احساس خوب بودن تو من به خندیدن تو محتاجم

دیدگاهی دارید؟