0

حرف عکس امام از پول ملی

حذف عکس امام از اسکناس یکی از مسیر های رشد کشور است که واقعا جای خوشحالی دارد

احترام به امام با آوردن عکس ایشان روی پول جایگاه ارزشی دینی نداشت و صرفا یک سنت قدیمی بود

دیدگاهی دارید؟