0

وقتی امد
آمد
وقتی بود
بود
وقتی رفت
بود.

دیدگاهی دارید؟