0

برخیز که خورشید منتظر دیدن روشنی چشمان توست

دیدگاهی دارید؟