0

مهدی آفتاب

ستاره‌هاست همه عقل‌ها و دانش‌ها

تو آفتاب جهانی که پرده‌شان بدری

دیدگاهی دارید؟