0

محبوبم
اگر روزی درباره من از تو سوال کردند
خیلی فکر نکن
با غرور تمام به آنها بگو: دوستم دارد
بسیار دوستم دارد

نزار قبانی

دیدگاهی دارید؟