0

بخت سعید

ای روی تو راحت دل من

چشم تو چراغ منزل من

آبی است محبت تو گویی

که آمیخته با گل من

شادم به تو مرحبا و اهلا

ای بخت سعید مقبل من

دیدگاهی دارید؟