0

رفتار جنسی زده با مرد ها

متاسفانه در جامعه ما در مورد رفتار های جنسی زده بیشتر به موضوع خانم ها پرداخته میشه. اما در مورد آقایان هم چند مورد هست که اتفاقا ضد حقوق زن هست. برای مثال اگه یک مردی رو ببینیم که یک نوزاد در بغل داره یا بچه ای رو داره شیر میده. با نگاه تمسخر بهش نگاه میکنیم یا میگیم که این چه کاریه نگاه کن بچه رو دادند به یه مرد . تصور ذهنی مون اینه که مرد ها از عهده بچه داری بر نمیان. این نگاه غلط هست به نظر من.

دیدگاهی دارید؟