0

ای ماه سر به مهر

ای ماه سر به مهر سر از سجده بر ندار

تیغی طمع نموده که شق القمر کند

جانم به فدایت یا علی

دیدگاهی دارید؟