1

ارتباط تصویر حضرت محمد با قدرت اسلام

در دائره المعارف اسلام ۲ در مدخل محمد (ص) چنین آمده است.

(b) Texts pointing towards a less biassed view###

###

The way to a somewhat less biassed view of the Prophet is paved for the first time in Latin with the representation of MuÈammad by Guillaume Postel in his De orbis terrae concordia (first half of the 16th century) and by Jean Bodin in hisHeptaplomeres (middle of the 16th century). After the decline of the Turkish threat to Central Europe from the beginning of the 17th century, the endeavour to establish an image of MuÈammad which also did justice to Islamic tradition clearly increases. This attitude is shown by J.H. Hottinger in his Historia orientalis (Zü rich 1651), although he still borrows many Christian prejudices. Pierre Bayle (Dictionnaire historique et critique, 1697), Adrianus Reland (De religione Mohammedica libri II., UtrechtIslam.

از زمانی که خطر نفوذ عثمانی در اروپای مرکزی در قرن هفدهم زیاد شد. تصویری‌ که از پیامبر اسلام و نام او در تصورات مردمشان ایجاد کردند تغییر کرد. یعنی راه حل مبارزه با نفوذ اسلام تحریف شخصیت پیامبر اسلام است.
همانطور که میبینید هرگاه غربی ها از نفوذ اسلام در میان مردمشان میترسیدند به طور ویژه به تخریب پیامبر عزیزمان میپرداختند. نکته آنجا که در سالیان طولانی در غرب محمد(ص) یک انسان شهوت ران پرخور و ضد معنویت تصور میشد.
آن زمان ابزار مبارزه این بود و امروز هم بیهوده کوشی های آنها ادامه دارد. با این تفاوت که در این روزها ما بیداریم و رسانه محدودی که داریم کار را دشوار تر کرده است.
پس چندان نا امید نباشیم

دیدگاهی دارید؟