0

ماه و خورشید به منزل چو به امر تو رسند

یار مه روی مرا نیز به من باز رسان

دیدگاهی دارید؟