0

امام زمان؟

فکر میکنیم که امام زمان وقتی تشریف میارند با یک علم غیبی عمل میکنند و میکشند و اینها. من نمیدونم منبع این حرفها چیست .اما میدونم که از وقتی موسی از قومش خارج شد بحث آخر الزمان و این کشت و کشتارها تو بین برخی ها خیلی مشتری داشت. بماند. به نظر من دین اونقدری کامل هست که بشه جهانی اش کرد. برای این کار هم به جنگ و خونریزی نیازی نیست. یعنی جهاد ابتدایی لازم نیست. اما اگر جایی تونستی منطقت رو به فرعون بگی او هم دست به کار میشود. اول با منطق بعد با توپ جوابت را میدهد. در نهایت اما همین دین با همین مردم و علما که روز به روز بهتر میشوند. تمام جهان را خواهد گرفت. تحت پرچم همین جمهوری اسلامی. ان هم جمهوری اسلامی خوب شده نه این جمهوری اسلاممی و اقا بر تخت ظهور خواهد کرد . یعنی او برای اینکه دین کامل را به ما بدهد. یک جایزه است. بقیه الله خیر لکم

دیدگاهی دارید؟