0

افتخار

در پی پیروزی های اخیر تیم های ورزشی ایران. مطلبی به ذهنم رسید که برایم خیلی اثر بخش بود.

چقدر زیباست که باعث افتخار یک کودک باشیم و چقدر زیباست که باعث افتخار خلق باشیم

چقدر زیباتر که باعث افتخار خالق باشیم

 

دیدگاهی دارید؟