0

دزدی علمی

همه ما از دزدی علمی متنفریم. اما شاید خود ما هم دچار دزدی علمی هستیم. خلاصه از نظر شما دزدی علمی چطوری است؟

در حدیثی داریم

حضرت امام صادق ع
دزدان سه طایفه اند ”
آنها که زکات نمی دهند.
آنها که مهریه های زنان را بر خود حلال می دانند(قصد پرداخت مهریه زنان را ندارند).
آنها که قرض می کیرند و درصدد نیستند آن را باز پرداخت کنند.
منبع” خصال ج ۱ ص ۱۵۳

همه میدانید که زکات علم نشر آن است.

پس کسی که زکات آن چه میداند و دیگران نمیدانند را نمیدهد.

آیا مرتکب دزدی علمی نشده است!؟

دیدگاهی دارید؟