0

ابزار مهاجرتی ورد پرس

ورد پرس بعضی داده ها را یک جورایی کد میکند. و شما نمیتوانید با جایگزینی ساده دامنه را تغییر دهید.

/it ابزار خوبی برای این کار داده

https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/

من آن را نصب کردم و عالی بود.

به شما هم پیشنهاد میکنم

دیدگاهی دارید؟