1

مرگ با عزت

هر چند در دین ما تاکید خیلی زیادی به مرگ با عزت شده اما توصیف آن در هنر خیلی کم صورت گرفته است.

سکانس آخر فیلم خلبان ابدی یا zero که یک فیلم ژاپنی است خیلی خوب توانسته این را به تصویر بکشاند

دیدگاهی دارید؟