0

بازگشت پس از ۶ ماه

به دلایل فنی سایت خراب شده بود
حوصله تعمیرش نبود
در این شش ماه شاید حکمتی بود
به خاطر سفری که در اسفند بود
یا درگیری های ماه های بعدش
سایت خاموش بود
امروز دوباره روشن شد
و روزی برای همیشه خاموش خواهد شد
دوست دارم همیشه یاد مرگ باشم خیلی جذاب و شیرین است

دیدگاهی دارید؟