0

تلاش های آمریکا برای متوقف کردن ستون نیروی هوایی ایران

https://warisboring.com/grounding-the-ayatollah-s-tomcats-d02551f1104e#.hhtik3jyj
http://nationalinterest.org/print/blog/the-buzz/revealed-irans-air-force-flies-american-made-f-14-tomcats-16758?page=show

دیدگاهی دارید؟