0

روش افشای اسپم ها در سرور

یکی از روش های نهایی جلوگیری از اسپم استفاده از برنامه های تشخیص آنومالیتی هست.

این برنامه ها بر مبنای هوش مصنوعی خود به خود هر گونه ایمیلی که شکل اسپم باشه رو تشخیص میدهند.

طبق معمول گوگل اینجا خیلی قوی تر هست و خوب یه جورایی بیشترین سرمایه گذاری رو کرده

برای سرورهای معمولی برنامه های زیادی هست که اسپم اساسین رو من انتخاب کردم

سرور من با سنتورا مدیریت میشه و اوبونتو هست. با پستفیکس کار میکنه و راه حل به طور خلاصه به این صورت هست

apt-get install spamassassin spamc
groupadd spamd
useradd -g spamd -s /bin/false -d /var/log/spamassassin spamd
mkdir /var/log/spamassassin
chown spamd:spamd /var/log/spamassassin
nano /etc/default/spamassassin
# ENABLED=0 -> 1
# CRON=0 -> 1
# OPTIONS=”–create-prefs –max-children 2 –username spamd \ -H ${SAHOME} -s ${SAHOME}spamd.log”
# save file by ctl+x and yes
SAHOME=”/var/log/spamassassin/”
service spamassassin start
nano /etc/postfix/master.cf
#smtp inet n – – – – smtpd
# add “-o content_filter=spamassassin” after smtpd
# add to end “spamassassin unix – n n – – pipe user=spamd argv=/usr/bin/spamc -f -e /usr/sbin/sendmail -oi -f ${sender} ${recipient}”
# save file by ctl+x and yes
service postfix restart
nano /etc/spamassassin/local.cf
change

# #rewrite_header
# Subject ***** SPAM ***** to rewrite_header Subject [*** SPAM ***]
# change required_score 5.0 to required_score 3.0
# use_bayes from 0 to 1
# bayes_auto_learn from 0 to 1

service spamassassin restart

به شاخص required_score در فایلم local.cf توجه کنید. با دستکاری این شاخص حساسیت دزدگیرتان بالا و پایین میرود
از این به بعد ایمیل هایی که اسپم یا مثل اسپم هستند با علائمی مانند اسپم یا شبیه اسپم ارسال خواهند شد.
اگه سوالی داشتید در خدمتم!

دیدگاهی دارید؟