0

باید سخت پوست باشی

من از سال ۸۱ در شریف فعال هستم و در طول این مدت یک نکته را خیلی خوب یاد گرفته ام هر چند هر روز بیشتر می‌آموزم که چطور به آن عمل کنم

تا وقتی کاری نکنی هیچ اتفاقی نمی افتد. نه نقد میشوی و نه تشویق میشوی. نه تخریب میشوی.

اما به محض آنکه بخواهی کار کنی  و اصلاح کنی و  تغییر دهی

نه تشویق میشوی و نه نقد، تخریب اما می‌شوی

در این میان باید مثل یک سخت پوست باشی، از تخریب ها هیچ تغیر نپذیری و با شاخک های کوچکت فایده ها را و تشویق ها را و نقد ها را جمع کنی

بیاتی میگفت برو یک پوست سوسمار بخر یک لباس برای خودت بدوز و تنت کن

اینجا قرار نیست کسی تو را نوازش کند!

دیدگاهی دارید؟