0

بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهند

بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد

از بهر بوسه‌ای زلبش جان همی‌دهم

اینم نمی‌ستاند و آنم نمی‌دهد

دیدگاهی دارید؟