1

این مشکل من نیست!

این روزها هوا باز آلوده شده
با دوچرخه و تاکسی حرکت میکنم

آنقدر هوا کثیف است که لباس ها بودی دود میگیرد

مجبورم برای صدمه وارد نشدن به دستگاه تنفسی مسیرمعمولی را با سرعت کمتری بروم

و مردم همچنان با ماشین هایی با شیشه های بسته

به آلوده کردن هوا اصرار میکنند

جرات تصمیمات بزرگ نداریم

چون این مشکل من نیست!

دیدگاهی دارید؟