1

کوه سینا کجاست؟

عده ای معتقدند کوه سینا همان جبل اللیز است

http://kahalyahweh.net/Articles/Sinai/Jebel-El-Lawz.htm

دیدگاهی دارید؟