0

مسیر شلوغ پروازی تهران نجف از آسمان ایلام

در آسمان شش هواپیما در یک قاب دیده میشد اما در عکس سه هواپیما مشخص است

دیدگاهی دارید؟