باس در لغت به معنی نیرومندی و توانایی است . منبع انزلنا به معنی پایین آوردیم است. عنصر آهن پایدار ترین عنصر در میان عناصری است که در دنیا وجود دارد. یعنی پایین ترین انرژی را دارد. مثل باران که وقتی نازل میشود انرژی آن کم و کم میشود تا[…]

وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ