همه ما از دزدی علمی متنفریم. اما شاید خود ما هم دچار دزدی علمی هستیم. خلاصه از نظر شما دزدی علمی چطوری است؟ در حدیثی داریم حضرت امام صادق ع دزدان سه طایفه اند ” آنها که زکات نمی دهند. آنها که مهریه های زنان را بر خود حلال می[…]

دزدی علمی