class="no-js lt-ie9 lt-ie8 lt-ie7" > سیاست | جایی برای ننوشتن

از آنجا که صنفی یک جریان چپ است و باید آن را قدر دانست باید به ادبیات و روش های آن هم آشنا شد. متاسفانه در چند جریان اعتراضی گذشته در دانشگاه شریف شاهد بودیم که صنفی در اعلام نارضایتی از تصمیمات دانشگاه سلسله مراتب اداری را چنان رعایت می‌کند[…]

شکایت قاضی پیش داروغه بردن، اشتباه تکراری صنفی شریف در بهار ۹۹