از کجا معلوم آن چیزی که تو فکر میکنی حقیقت است واقعا حقیقت باشد. این برداشت فردی توست و تو نمی‌توانی به دلیل قدرتی که داری برداشت شخصی خودت را برای  دیگران تجویز کنی یا بدتر از آن نمی‌توانی آن‌ها را مجبور به پذیرش حقیقت برداشت شده توسط ذهن خودت[…]

از نگاه نسبی گرایی لیبرالیستی تا نگاه مطلق تکفیری