ورد پرس بعضی داده ها را یک جورایی کد میکند. و شما نمیتوانید با جایگزینی ساده دامنه را تغییر دهید. /it ابزار خوبی برای این کار داده https://interconnectit.com/products/search-and-replace-for-wordpress-databases/ من آن را نصب کردم و عالی بود. به شما هم پیشنهاد میکنم

ابزار مهاجرتی ورد پرس