یکی از بهترین مزایای pdf این است که یک فرمت قابل انتقال برای چاپ به حساب می‌آید. در نتیجه برای صدور کارنامه، فیش، فاکتور و غیره در سیستم های اتوماسیون تحت وب  نیازمند آن خواهید بود tcpdf‌یک مجموعه کلاس منبع باز مبتنی بر Php‌است که خروجی pdf شما را ایجاد[…]

tcpdf