درباره من

درباره من

سلام

مدیر عامل کانی نو
رئیس هیات مدیره فندرگاه
عضو هیات مدیره باشگاه شریف

دبیر شبکه تلاش ماندگار (مالک سه موسسه بالا)