دسته بندی: شریف

شکایت قاضی پیش داروغه بردن، اشتباه تکراری صنفی شریف در بهار ۹۹

از آنجا که صنفی یک جریان چپ است و باید آن …

ادامه مطلب

ناباوری

وقتی مریم میرزاخانی به رحمت خدا رفت دانشگاه مراسم چندگانه مفصلی …

ادامه مطلب

باید سخت پوست باشی

من از سال ۸۱ در شریف فعال هستم و در طول …

ادامه مطلب