چند کلمه حرف

چند کلمه حرف

۱. نوشته ها لزوما در تاریخ انتشار رخ نداده و گاهی از بایگانی خارج شده اند

۲. اینجا جایی برای ننوشتن از خودم برای خودم و جایی برای ننوشتن در مورد دیگران است

در مورد خودم

۱. من نه سمت و مسئولیت دولتی داشته ام و نه دارم و نه خواهم داشت

۲. من نه سهمی در شرکت خصوصی داشته ام و نه دارم و نه خواهم داشت

دیدگاه خود را اینجا قرار دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.