0

من از چشم تو ای ساقی خراب افتاده ام لیکن

بلایی کز حبیب آید هزااارش مرحبا گفتیم …

دیدگاهی دارید؟