0

افراط و چشمه

هیچ چشمه ای در قله نیست
افراط ما را به هدف نمیرساند

دیدگاهی دارید؟